Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k provozu školy a dodržování hygienických pravidel od 1. 9. 2021

30. 8. 2021

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna alespoň zdravotnickou roušku), vyjma případů, kdy je v lékařské zprávě uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Screeningové testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září, další 6. a 9. září 2021. Prvňáčci se budou poprvé testovat 2. září 2021.

§ Pokud se škola rozhodne, že bude testovat druhý den školního vyučování (tam, kde to mimořádné opatření dovoluje), nejsou děti a žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu, ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě, negativního výsledku testů. To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

V případě, že bude žák v den testování nepřítomen nebo se do školy dostaví později, provede si test bezprostředně po svém příchodu za přítomnosti pověřené osoby.

Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) a doloží očkovací certifikát,
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 s doložením lékařského potvrzení),
 • po prokázání se laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 72 hodin v případě POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně platí:

 • povinnost používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (při výuce a ve společných prostorách školy),
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
 • převlékají se s odstupem od ostatních a nepoužívají sprchu,
 • nesmí zpívat,
 • při konzumaci stravy a nápojů dodržují rozestup od ostatních nejméně 1, 5 m a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • používají hygienické zařízení k tomu určené.

Žákovi, který odmítne testování a nošení roušky, nebude povolena přítomnost na vzdělávání.

 

Výsledky testování a následné kroky

Při pozitivním výsledku testování – izolace od ostatních do izolační místnosti do doby převzetí zákonným zástupcem, kontaktování zákonného zástupce a převzetí žáka, škola vydává testované osobě potvrzení o pozitivním testování, o případné pozitivitě dítěte následně zákonný zástupce informuje jeho ošetřujícího lékaře.

Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ