Jdi na obsah Jdi na menu
 


DENNÍ REŽIM MŠ

 • Třída má vlastní denní režim (program, uspořádání dne), koncipovaný tak, aby paní učitelky mohly reagovat na potřeby dětí a aktuální změny.

 • MŠ spolupracuje s rodiči při rozvoji aktivit dětí a organizaci činností vedoucí k prohloubení společného výchovného působení rodiny a MŠ.

 • Rodiče mají právo být informováni o výsledcích svého dítěte.

 • Uspořádání dne v mateřské škole odpovídá hygienickým a vývojovým potřebám dětí.

 • Respektuje individuální potřeby dětí, vymezuje dostatečný prostor pro rozmanité činnosti.

 • Denní režim je zcela přizpůsoben a podřízen potřebám dětí.

 • Plánování všech činností vždy vychází ze zájmů dětí a zohledňuje jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti.

 • V dopoledních hodinách paní učitelky vhodně střídají činnosti přímo řízené, dospělými organizované, vykonávané v celé skupině, s činnostmi, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte.

Děti se seznamují:

- se životem kolem sebe, přírodou, se základy početních představ, rozvíjí a obohacují svoji slovní zásobu, učí se říkadla, básně, poslouchají a dramatizují pohádky, každý den cvičí, hrají pohybové hry, chodí na procházky, hrají sluchové hry, zpívají písničky, učí se hry se zpěvem, malují, modelují, kreslí, tvoří z papíru, textilu, rozvíjí návyky sebeobsluhy, seznamují se s pracovními činnostmi, pečují o květiny a hračky,……

 • Veškeré výchovně vzdělávací činnosti se uskutečňují převážně formou her, učitelka vhodně promýšlí jednotlivé činnosti tak, aby respektovaly individualitu každého dítěte .

 • Během dne mají všechny děti dostatek prostoru pro spontánní hru.

 • V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností.

 • Paní učitelky se snaží s dětmi pracovat v menších skupinách, aby byl co nejvíce zajištěn individuální přístup k jednotlivým dětem a nebyla zanedbávána jejich citová výchova.

 • Ke své práci vypracovávají týdenní plány se zaměřením na různé tematické okruhy, které jsou dětem blízké a rozvíjí jejich získané poznatky (např. naše rodina, naše město, domácí zvířata, dopravní prostředky,….).

 • O své práci informují rodiče prostřednictvím nástěnek v jednotlivých šatnách.

 • Po obědě následuje odpočinek na lůžku.

 • V odpoledních hodinách si děti hrají dle svých zájmů, paní učitelka se individuálně věnuje jednotlivým dětem a rozvíjí jejich tvořivost.

V Osvětimanech 1. září 2019

Kateřina Líčeníková

vedoucí učitelka MŠ