Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení minimálního preventivního programu - školní rok 2014/15

Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Lenka Vavrušová.

Úkolem metodika prevence je vytvářet minimální preventivní program a podílet se na jeho realizaci. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.-patologických jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy.

V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravý životní styl, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpečnost silničního provozu, zamezení drobných krádeží a na péči o okolí školy. V říjnu proběhl na 1. stupni projektový týden „Ovoce a zelenina“, v prosinci jsme se zapojili do akce zaměřené na boj proti AIDS „Červená stužka“.

Školní metodik prevence se zúčastnil setkání preventistů v Uherském Hradišti. V lednu absolvovali žáci 2. a 6. třídy preventivní besedy HZS Uherské Hradiště „HASÍK“. Žáci 7., 8. a 9. třídy měli možnost zúčastnit se soudního líčení na Okresním soudu v Uherském Hradišti. V únoru nás navštívila tisková mluvčí Policie ČR z Uherského Hradiště a provedla preventivní besedu pro žáky 2., 5. a 8. třídy. Měsíc duben se nesl v duchu zdravé výživy – celá škola se zapojila do výukového programu „Zdravá 5“. Nebyla opomenuta také bezpečnost v silničním provozu - proběhlo školní kolo soutěže v jízdě zručnosti na kole. V červnu navštívili žáci 2. a 6. třídy hasičskou zbrojnici v Uherském Hradišti.

Účelem všech těchto projektů je minimalizovat soc.-patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradiště a sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště.

Hodnocení výchovného poradenství - školní rok 2014/2015

Výchovné poradenství se ve školním roce 2014/2015 řídilo plánem práce výchovné poradkyně, která se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti:

  • spolupráce s třídními učiteli vycházejících žák
  • směrování profesní orientace
  • žáků spolupráce s třídními učiteli při tvoření individuálních vzdělávacích plánů
  • poradenská činnost pro žáky i rodiče
  • kontakt s PPP, SVP, HELP

Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci i letos dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek.

Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce – stránky školy. Školu navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovnou poradkyní. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína nebo do Hodonína. Dále je pro žáky velkým přínosem návštěva Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, která žákům nabízí Zážitkové dopoledne pro žáky 9. tříd spojené s vyzvednutím žáků ve škole, ukázkou možností studia a workshopů. Výchovná poradkyně spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracovali s vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhali řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech.

I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. Důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti.

 

Hodnocení výchovného poradenství  - školní rok 2013/2014

 

Výchovné poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce výchovného poradkyně, která se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti:
• spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
• směrování profesní orientace žáků
• poradenská činnost pro žáky i rodiče
• kontakt s PPP, SVP HELP
Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci letos dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovný poradce intenzivně pomáhal s vyplňováním těchto přihlášek.
Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce – stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovným poradcem. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína nebo do Hodonína. Žákům jsme umožnili individuální účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech.
I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. Důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti.
 

Hodnocení minimálního preventivního programu  - školní rok 2012/2013 

Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Lenka Vavrušová.

Úkolem metodika prevence je vytvářet minimální preventivní program a podílet se na jeho realizaci. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.-patolog. jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy.

V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravý životní styl, bezpečné používání internetu, prevenci šikany, zamezení drobných krádeží, bezpečnost silničního provozu a na péči o okolí školy. Zapojili jsme se do akce zaměřené na boj proti AIDS „Červená stužka“. Sběrem vršků jsme přispěli na pomoc chlapci postiženému svalovou dystrofií. Měsíc duben byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu – proběhla soutěž v jízdě zručnosti na kole. V rámci osobního bezpečí dětí se uskutečnila beseda s Policií ČR. Žáci 2. a 6. ročníku absolvovali preventivní program HZS Uherské Hradiště „HASÍK“. Žáci 5. třídy navštívili SVP Help v Uherském Hradišti – účelem bylo zlepšení vztahů mezi žáky. Všemi těmito projekty se snažíme minimalizovat soc. - patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradiště a sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště

 

Hodnocení minimálního preventivního programu  - školní rok 2011/2012

Na naší škole působí jako školní metodik prevence Mgr. Lenka Vavrušová. Úkolem metodika prevence je tvorba minimálního preventivního programu a podílení se na jeho realizaci. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.-patologických jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy.

V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravé vztahy mezi žáky, na zdravé myšlenky, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpečnost silničního provozu, zamezení drobných krádeží a na péči o okolí školy. V listopadu proběhla odborná beseda pro žáky 9. třídy zaměřená na extremismus a antisemitismus. V prosinci jsme se zapojili do akce zaměřené na boj proti AIDS „Červená stužka“. Peer aktivisté se zúčastnili workshopu a přednášky v PPP Uherské Hradiště, prováděli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni. Od ledna do března se žáci 2., 3., 6. a 8. třídy účastnili preventivních besed, které k nám přijeli provést odborníci z Centra pro rodinu Zlín (témata – Lidé kolem mě, Moje místo v životě a mezi lidmi, Zdravé myšlenky aj.). V březnu absolvovali žáci 2. a 6. třídy preventivní program realizovaný HZS Uherské Hradiště „Hasík“. Měsíc duben byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu – proběhlo školní kolo soutěže v jízdě zručnosti na kole. Mezi další preventivní akce na naší škole patří projekty Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravé zuby.

Díky výchovné činnosti třídních učitelů nepřekračuje chování většiny žáků normy. Pokud se objeví nějaké sociálně patologické jevy, snažíme se je ihned řešit a postupovat v zamezení dalších projevů nežádoucího chování. Prostřednictvím anonymních dotazníků víme např. o kouření žáků na 2. stupni, konzumaci alkoholu (po vyučování). V průběhu roku jsme řešili krádeže peněz, mobilních telefonů, čím dál více jsou problémy s vulgární mluvou.

V loňském školním roce bylo na naší škole řešeno podezření na šikanu. Po důkladném šetření vyšetřovací komisí (školní metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele školy)  a ředitelem školy nebyla šikana prokázána. Protože však bylo chování obviněných žáků velmi nevhodné, schválil těmto žákům pedagogický sbor na závěrečné klasifikační poradě udělení důtky třídního učitele a důtky ředitele.

Prostřednictvím všech výše jmenovaných preventivních projektů se snažíme minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradiště, sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště a Centrem pro rodinu Zlín. 

 

Hodnocení práce ve školní družině -  školní rok  2011/2012

            Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra. Školní družina umožňuje dětem odpočinkové činnosti (aktivní i klidové), přípravu na vyučování, zábavnou formou zde děti získávají potřebné vědomosti a dovednosti , rozšiřují získané poznatky pomocí her a soutěží. I v tomto školním roce se děti z družiny zúčastnily  sportovních, dopravních a výtvarných soutěží pořádaných v rámci okrsku školních družin.

       Na podzim se konala oblíbená drakiáda, v podzimních dnech  se ve družině tvořilo z přírodnin. V adventním čase jsme uspořádali vánoční dílničky, ve kterých si děti vyrobily dárečky a vánoční přáníčka pro své blízké. V lednu  se konala  soutěž v malování  s názvem „Bude zima, bude mráz“, kterou připravila ZŠ Zlechov. Monika Pešková byla úspěšná a obsadila 2. místo. V zimním mrazivém počasí jsme využívali ledovou plochu na školním hřišti. V březnu jsme u nás přivítali okolní školní družiny v literárně-dramatické přehlídce,  ve které se naše děti ukázaly s pohádkou Popelka. Do nácviku pohádky se s radostí zapojilo 15 dětí. V dubnu se konal tradiční Den čarodějnic plný čarodějných úkolů a her. V červnu  na florbalovém turnaji ve Zlechově vybojovaly  naše děti 1. místo a získaly zlatý pohár.

 

Hodnocení práce ve školním klubu  - školní rok 2011/2012

            Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní klub 66 dětí pod vedením Lic. Martiny Kockové. Ranní klub  byl určen pro žáky 1. a 2. stupně,  odpolední klub  pro žáky  ze 2. stupně. V rámci klubu  se rozvíjí i činnost mnoha kroužků: taneční kroužek pro mladší děti, taneční kroužek pro starší, populární zpěv, dramatický kroužek, angličtina na počítači, angličtina s interaktivní tabulí, francouzština.  Školní klub se podle ŠVP snaží nabídkou zájmových kroužků motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjet v nich praktické dovednosti.

            Mezi nejvýznamnější akce Školního klubu v loňském roce patřily: Halloween, Vánoční rozjímání, Valentýn, Filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně a Den matek.

 

Hodnocení práce v mateřské škole – školní rok  2011/2012

Ve školním roce 2011-2012 bylo zapsáno do MŠ 24 dětí, z toho 5 děvčat a 19 chlapců. Všechny děti byly přijaty na celodenní provoz. Do 1. třídy odešlo celkem 6 dětí: J. Vašek, V. Struha, T. Pelikán, D. Čevelík, O. Hlaváček a A. Vrtal. U dvou dětí požádali rodiče o odklad

povinné školní docházky.  Výchovně vzdělávací činnost podle ŠVP  byla zaměřena na vytváření co nejpříznivějších podmínek pro osobní, emocionální a fyziologický rozvoj dětí.

Naší snahou bylo a je usnadnit co nejvíce dětem přestup z MŠ na ZŠ a podpořit jejich další vzdělávání. Učíme děti odpovědnému chování k sobě, k ostatním lidem, ke svému okolí, zvířátkům a přírodě.   Plně využíváme krásné přírody a okolí MŠ, krás regionu, spolupráce s rodiči, se ZŠ, s okolními MŠ a veřejností. Do všech činností nenásilně zapojujeme ekologickou výchovu, učíme děti rozeznávat a třídit odpad, sbírat starý papír, seznamujeme je s nebezpečím některého odpadu. Učíme děti vnímat prostředí kolem sebe, poznávat, co nám i přírodě škodí, hledat způsoby, jak můžeme pomoct. Jednou z nezanedbatelných složek každodenní výchovy je rozvoj estetického cítění u dětí, k němuž přispívá i pěkné výchovné prostředí. Máme radost, že se nám v tomto školním roce podařilo estetickou úroveň opět zvednout. Ve třídě byl vyměněn starý nábytek  za novou barevnou sestavu skříněk i s kuchyňkou, v šatně jsou nové skříňky na osobní věci dětí. Od nadace "Děti, kultura a sport" jsme za úspěšný projekt získali částku 15 tisíc korun, které byly použity na pořízení pružinových houpaček na zahradě MŠ.