Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim

 • Třídy májí vlastní denní režim (program, uspořádání dne), koncipovaný tak, aby paní učitelky mohly reagovat na potřeby dětí a aktuální změny.
 • MŠ spolupracuje s rodiči při rozvoji aktivit dětí a organizaci činností vedoucí k prohloubení společného výchovného působení rodiny a MŠ.
 • Rodiče mají právo být informováni o výsledcích svého dítěte.
 • Uspořádání dne v mateřské škole odpovídá hygienickým a vývojovým potřebám dětí.
 • Respektuje individuální potřeby dětí, vymezuje dostatečný prostor pro rozmanité činnosti.
 • Denní režim je zcela přizpůsoben a podřízen potřebám dětí.
 • Plánování všech činností vždy vychází ze zájmů dětí a zohledňuje jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti.
 • V dopoledních hodinách paní učitelky vhodně střídají činnosti přímo řízené, dospělými organizované, vykonávané v celé skupině, s činnostmi, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte.

Děti se seznamují:

- se životem kolem sebe, přírodou, se základy početních představ, rozvíjí a obohacují svoji slovní zásobu, učí se říkadla, básně, poslouchají a dramatizují pohádky, každý den cvičí, hrají pohybové hry, chodí na procházky, hrají sluchové hry, zpívají písničky, učí se hry se zpěvem, malují, modelují, kreslí, tvoří z papíru, textilu, rozvíjí návyky sebeobsluhy, seznamují se s pracovními činnostmi, pečují o květiny a hračky,……

 • Veškeré výchovně vzdělávací činnosti se uskutečňují převážně formou her, učitelka vhodně promýšlí jednotlivé činnosti tak, aby respektovaly individualitu každého dítěte.
 • Během dne mají všechny děti dostatek prostoru pro spontánní hru.
 • V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností.
 • Paní učitelky se snaží s dětmi pracovat v menších skupinách, aby byl co nejvíce zajištěn individuální přístup k jednotlivým dětem a nebyla zanedbávána jejich citová výchova.
 • Ke své práci vypracovávají týdenní plány se zaměřením na různé tematické okruhy, které jsou dětem blízké a rozvíjí jejich získané poznatky (např. naše rodina, naše město, domácí zvířata, dopravní prostředky,….).
 • O své práci informují rodiče prostřednictvím nástěnek v jednotlivých šatnách.
 • Po obědě následuje odpočinek na lůžku.
 • V odpoledních hodinách si děti hrají dle svých zájmů, paní učitelka se individuálně věnuje jednotlivým dětem a rozvíjí jejich tvořivost.

Režim dne

 

6.25 hod. - 7.30 hod scházení dětí ve třídě ,, Soviček“

6.30 hod.- 10.00 hod. – hry podle zájmu dětí, individuální či skupinová

práce s dětmi, pohybové aktivity, zdravotní cviky,

průběžná svačina, vzdělávací činnost – spontánní

řízené, skupinové, individuální činnosti, příprava na

pobyt venku

10.00 hod.- 11.35 hod – pobyt venku, šk. zahrada, procházka

11.35 hod. - 12.25 hod – převlékání hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.25 hod. - 14.30 hod. – odpočinek na lehátku, relaxace, podle zájmu a

potřeb dětí hry individuální či skupinové

 

14.30 hod. - 16.10 hod hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost, rozcházení domů

 

V Osvětimanech 1.září 2021.

Kateřina Líčeníková

vedoucí učitelka MŠ