Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim

 • Třídy májí vlastní denní režim (program, uspořádání dne), koncipovaný  tak, aby paní  učitelky  mohly  reagovat na potřeby dětí a aktuální změny.
 • MŠ spolupracuje s rodiči při rozvoji aktivit dětí a organizaci činností vedoucí k prohloubení společného výchovného působení rodiny a MŠ.
 • Rodiče mají právo být informováni o výsledcích svého dítěte. 
 • Uspořádání dne v mateřské škole odpovídá hygienickým a vývojovým potřebám dětí.
 • Respektuje individuální potřeby dětí, vymezuje dostatečný prostor pro rozmanité činnosti.
 • Denní režim je zcela přizpůsoben a podřízen potřebám dětí.
 • Plánování všech činností vždy vychází ze zájmů dětí a zohledňuje jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti.
 • V dopoledních hodinách paní učitelky vhodně střídají činnosti přímo řízené, dospělými organizované, vykonávané v celé skupině, s činnostmi, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte.

Děti se seznamují:

- se životem kolem sebe, přírodou, se základy početních představ, rozvíjí a obohacují svoji slovní zásobu, učí se říkadla, básně, poslouchají a dramatizují pohádky, každý den cvičí, hrají pohybové hry, chodí na procházky, hrají sluchové hry, zpívají písničky, učí se hry se zpěvem, malují, modelují, kreslí, tvoří z papíru, textilu, rozvíjí návyky sebeobsluhy, seznamují se s pracovními činnostmi, pečují o květiny a hračky, …

 • Veškeré výchovně vzdělávací činnosti se uskutečňují převážně formou her, učitelka vhodně promýšlí jednotlivé činnosti tak, aby respektovaly individualitu každého dítěte.
 • Během dne mají všechny děti dostatek prostoru pro spontánní hru.
 • V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností.
 • Paní učitelky se snaží s dětmi pracovat v menších skupinách, aby byl co nejvíce zajištěn individuální přístup k jednotlivým dětem a nebyla zanedbávána jejich citová výchova. 
 • Ke své práci vypracovávají týdenní plány se zaměřením na různé tematické okruhy, které jsou dětem blízké a rozvíjí jejich získané poznatky (např. naše rodina, naše město, domácí zvířata, dopravní prostředky, …).
 • O své práci informují rodiče prostřednictvím nástěnek v jednotlivých šatnách.
 • Po obědě následuje odpočinek na lůžku.
 • V odpoledních hodinách si děti hrají dle svých zájmů, paní učitelka se individuálně věnuje jednotlivým dětem a rozvíjí jejich tvořivost.

V Osvětimanech 1. září 2023

Kateřina Líčeníková