Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Program/plán poradenských služeb na škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • výchovný - kariérní poradce
 • školní metodik prevence
 • školní speciální pedagog

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitel
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
 • další pedagogové, zejména učitelé výchov

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Působí v MŠ a ZŠ Osvětimany od 1. 11. 2016, je poradenským pracovníkem školy ve smyslu Vyhlášky 72//2005b., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. 197/2016 Sb.), s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami / podpůrnými opatřeními.

Mezi služby školního speciálního pedagoga patří zejména:

 

 • Vyhledávání žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami / potřebou podpory a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnotické a intervenční činnosti – ve smyslu péče o žáka/dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/podpůrným opatřením (individuální práce se žákem – speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační, výuka předmětu speciálně pedagogické péče)
 • Spolupráce s učiteli při tvorbě Plánu pedagogické podpory u žáků/dětí s potřebou podpůrných opatření (předchází případné diagnostice ve Školském poradenském zařízení – dále ŠPZ)
 • Spolupráce s učiteli při stanovení Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka/dítě se speciálními vzdělávacími potřebami / podpůrnými opatřeními
 • Kooperace se ŠPZ, dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka/dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická podpora pedagogickým pracovníkům školy a rodičům dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / podpůrnými opatřeními
 • Práce s kolektivem třídy ve spolupráci se školním metodikem prevence/výchovným poradcem školy (na úrovni primární prevence)

 

PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA:

V 1. patře budovy školy -  za učebnou 7. třídy

Mgr. Kateřina Motalová

 

KONZULTAČNÍ HODINY ve školním roce 2017/2018:

STŘEDA:  14. 00 – 15. 00

Je možné si sjednat schůzku předem v jiný den i čas podle potřeby rodiče – buď osobně, nebo prostřednictvím emailu:

k.skrivca@seznam.cz