Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Konzultace: každý den po domluvě do 14.00 hodin 

Školní rok 2020/2021

 

Oblasti působení výchovného poradce:

 

1. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • zaměřit se především na práci:

a) se žáky se specifickými poruchami učení,

b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

c) se žáky - cizinci

d) s talentovanými a nadanými žáky

 

3. Metodická činnost

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

 

4. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

INFORMACE O OBORECH, ŠKOLÁCH A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VE VŠECH SOUVISLOSTECH

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

  

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Září

 • Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření
 • Informace třídním učitelům
 • Evidence počtu žáků ve třídách
 •  Návrhy individuálních plánů
 • Konzultace s rodiči a žáky – sepsání IVP – dohoda o spolupráci
 • Sledování aklimatizace prvňáčků ve škole, při výskytu prvních potíží řešit problémy ve spolupráci s PPP
 • Spolupráce s OSPOD

Říjen

 • Informace 9. třídám o talentových zkouškách na školy uměleckého směru
 •  Profesní orientace žáků
 • Spolupráce s Úřadem práce  - volba povolání pro 9. třídy
 • Seminář výchovných poradců v PPP

Listopad

 • Třídní schůzka 9. tříd  – seznámení rodičů s obory, SŠ
 •  Průběžné informace rodičům o středních školách
 •  Informace rodičům o poradenských centrech
 •  Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
 •  Návštěva Úřadu práce v uherském Hradišti – 9. třída
 •  Dny otevřených dveří na SŠ
 • Přehlídka středních škol – Uherské Hradiště
 •  Informace učitelům na pedagogické radě 

 Prosinec

 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků
 • Kontakty s náborovými středisky
 • Příprava zápisu do 1. tříd

Leden

 • Zápis do 1. ročníku, náhradní zápis
 • Opatření ze závěrů pedagogické rady  – informace
 • Slovní hodnocení  plnění IVP integrovaných žáků
 • Kontrola individuálních plánů        

Únor

 • Přihlášky ke studiu
 • Kontrola přihlášek, vyplnění, lékařské potvrzení 

Březen

 • Evidence výchovných problémů
 • Metodicko - konzultační návštěva PPP

Duben

 • Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu
 • Konzultace s žáky nepřijatými
 • Kontrola vyšetření PPP
 • Konzultace ve prospěch obtížně prospívajících žáků.
 • Informace na pedagogické radě
 • Přijímací řízení na střední školy
 • Kontrola výsledků přijímacích řízení na střední školy (případná pomoc s odvoláním)

Květen

 • Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách
 • Návrhy žáků na integrace, žádosti o přešetření
 • Řešení školních neúspěchů (prospěch)
 • Prevence záškoláctví, šikany – kontrola absencí, spolupráce s metodikem prevence

Červen

 • Hodnocení plánu na tento školní rok
 • Žádosti o prodloužení integrace
 • Hodnocení individuálních individuálních plánů, příprava pomoci žákům, kteří budou muset podstoupit opravné zkoušky.
 • Uspořádání, organizace a přehledy materiálů výchovného poradenství, skartace neplatných, vyřazených dokumentů
 • Kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok


 

 PRŮBĚŽNĚ:

Výchovné komise problémových žáků, konzultace s rodiči, spolupráce s preventistou  sociálně - patologických jevů na škole, konzultace s učiteli,  řešení dotazů nebo stížností, spolupráce s OSPOD

Vypracovala: Mgr. Jana Brzicová